CAP CHEMICALS

ZINC(II) ACETYLACETONATE

C10H14O4Zn
Zinc bis(4-oxo-2-penten-2-olate)
Bis(2,4-pentanedionato)zinc(II)
3-Penten-2-one, 4-hydroxy-, zinc salt (2:1)
Zinc, bis(2,4-pentanedionato-O,O’)

CAS : 14024-63-6

ASPECT : Powder

COLOR : White / Yellow

% METAL : 24.6 - 25.4%

% PURITY : 97%

Contact product